Föreningens stadgar

STADGAR för Hallenbygden i samverkan Ekonomisk förening.

 • 1 ÄNDAMÅL
  Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars intressen genom att tillvarata de grundförutsättningar som finns i bygden för ett bevarande av en levande landsbygd samt utveckling av densamma. Föreningen ska verka som ett samarbetsorgan mellan bygdens boende och intressenter i det område som omfattar Hallenbygden. Detta ska ske genom att tillvarata och utveckla den mångfald av resurser och kvalitéer som finns i området avseende:
  – Företagande och entreprenörskap
  – Kultur, natur och miljö
  – Boende
  – Social service

– Allmän service övrigt
– Utbildning

Vidare ska föreningen genom olika samverkansformer bidra till förutsättningar för en utveckling av bygden genom:

 • att verka som paraplyorganisation för bygden
 • att stödja medlemmarnas utvecklingsidéer
 • att stödja bygdens marknadsföring
 • att samverka med myndigheter
 • att vara politisk och religiöst oberoende
 • att initiera, skapa och stödja projekt i vilket även kan ingå att äga och hyra industrilokaler
 • att driva verksamhet som gynnar medlemmarnas och föreningens ändamål

De tjänster (tekniska, ekonomiska och administrativa) och materiella resurser som föreningen tillhandahåller skall erbjudas till föreningens medlemmar.
Föreningen är dock oförhindrad att också sälja dessa tjänster externt till andra än medlemmar.

 • 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
  Föreningens firma är Hallenbygden i Samverkan Ekonomisk Förening.
  Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser och tecknas gemensamt av två bland dessa.
  Föreningen har sitt säte i Hallen, Åre kommun.
 • 3 MEDLEMSKAP
  Medlemskap kan förvärvas av enskilda, institutioner, föreningar och företag
  som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut,
  samt bidra till förverkligandet av föreningens mål.
 • 4 INSATSER
  Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp. Insatsen erläggs med 100 kronor vid erhållande av medlemskap. Insatsen betalas in via BankGiro 5021–6282
 • 5 AVGIFTER
  Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får inte uppgå till högre belopp än två procent av basbeloppet, enligt socialförsäkringsbalken.
 • 6 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
  Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång. Dock gäller att om årsavgift enligt stadgarnas § 5 inte erläggs inom två månader räknat från tidpunkten för betalningsanmodan, likställs detta med uppsägning av medlemskapet.
 • 7 ÅTERBETALNING AV INSATSER.
  Medlem som utträtt ur föreningen genom skriftlig uppsägning av medlemskapet eller genom att inte betala årsavgiften enligt i § 6 angivna, äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överförs till reservfonden.
 • 8 UTESLUTNING AV MEDLEM
  Medlem som motarbetar föreningen kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlems insatser och tillgodohavanden överförs till reservfonden. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
 • 9 ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
  Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder:
  – minst 5 % av överskottet överförs till reservfonden.
  – styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst ändamål.
  – överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
  Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.
 • 10 FÖRENINGSSTÄMMAN
  Ordinarie stämma hålls årligen senast den sista maj. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.

  1. Val av mötesordförande.
  2. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
  3. Fastställande av röstlängd.
  4. Fastställande av arbetsordning för årsmötet.
  5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
  6. Fastställande av föredragningslista.
  7. Styrelsens årsredovisning.
  8. Revisorernas berättelse.
  9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
  12. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
  13. Motioner till stämman.
  14. Beslut om insats enl. § 4.
  15. Beslut om årsavgift enl. § 5.
  16. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
  17. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12.
  18. Val av ordförande
  18. Val av revisorer och suppleanter enl. § 13.
  19. Val av valberedning enligt § 11.
  20. Övriga frågor.
  21. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom utdelning tidigast sex och senast två veckor före ordinarie och före extra stämma.

 • 11. VALBEREDNINGEN
  Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma utses två ordinarie ledamöter och högst två suppleanter.
 • 12. STYRELSEN
  Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledamöter och högst sju suppleanter.
  Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.
  Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Föreningsstämman utser fem till sju ledamöter som väljs på 2 år med förskjutning så att så nära hälften av dessa som möjligt väljs varje år. Suppleanterna utses på ett år. Valen gäller för tiden fram till ordinarie föreningsstämma 1 eller 2 år efter valåret med beaktande av de mandattider som valen avser.
  Styrelsen konstituerar sig själv förutom ordförande som årsstämman väljer.
  Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.
 • 13. REVISORER
  Revisorerna består av två ordinarie och högst två suppleanter. Revisorerna utses av föreningsstämman för tiden fram till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge revisionsberättelse minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
 • 14. RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING
  Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman.
 • 15. RÖSTRÄTT
  Varje medlem äger en röst. Rösträtt föreligger under förutsättning att såväl insats som av föreningsstämman fastställd årsavgift har erlagts. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.
 • 16. MOTIONER
  Medlem som önskar lämna motion som skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall inkomma med denna senast 4 veckor innan årsstämman.
 • 17. STADGEÄNDRING
  För ändring av dessa stadgar krävs att två tredjedelar av de röstande på föreningsstämman är för stadgeändringen. I frågor om medlemsavgiftens storlek krävs att tre fjärdedelar av de röstande på föreningsstämman är för.
 • 18. UPPLÖSNING AV FÖRENIGEN
  l de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 • 19. ÖVRIGT

  l övrigt gäller reglerna i lagen 2018:672 om ekonomiska föreningar.

Att ovanstående stadgar antagits vid föreningsstämma 2023-05-07 för Hallenbygden i Samverkan Ekonomisk Förening.