Årsmöte 2024

Årsmöte för Hallenbygden i Samverkan är den 5 Maj kl 15 på bygdegården Ågården OBS!! Ligger 100m ovanför Dammåns Camping

Dagordning

Dagordning

1. Val av mötesordförande.
2. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av arbetsordning för årsmötet.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
12. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
12.a * Mötesplats Hallen, Ungdomsgård på före detta Allshoppen.
12.b Datum för höstmöte för budget och verksamhetsplan för 2025
13. Motioner till stämman.
14. Beslut om insats enl. § 4.
15. Beslut om årsavgift enl. § 5.
16. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
17. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12.
18. Val av revisorer och suppleanter enl. § 13.
19. Val av valberedning enligt § 11.
20. Val av övriga förtroendevalda.
21. Övriga frågor.
21.a *Övrig fråga från Håkan Thoresson angående HBIS hemsida.
21.b *Övrig fråga, från Sten Lindqvist. Namngivning av hamnen.

22. Stämmans avslutande.

* Har ej gått ut i kallelsen och därmed skall tillfrågas årsmötet om de kan läggas till dagordningen.

Årsredovisning

Årsredovisning 

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Inkomna motioner till stämman

Inga inkomna motioner har inkommit till Styrelsen

Av styrelsen hänskjutna frågor till stämman

Övriga frågor

Inkommen övrig fråga från Håkan Thoresson angående Hallenbygdens hemsida

Inkommen övrig fråga från Sten Lindqvist, angående namngivning hamnen