Årsmöte 2023

Årsmöte för Hallenbygden var den 7 maj kl 15 i Gillesalen på Hallgården.

Dagordning

Dagordning

1. Val av mötesordförande.
2. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av arbetsordning för årsmötet.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
12. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
12.a Uppdatering av Hallenbygden i Samverkans Stadgar.
12.b Datum för höstmöte för budget och verksamhetsplan för 2024
13. Motioner till stämman.
14. Beslut om insats enl. § 4.
15. Beslut om årsavgift enl. § 5.
16. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
17. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12.
18. Val av revisorer och suppleanter enl. § 13.
19. Val av valberedning enligt § 11.
20. Val av övriga förtroendevalda.
21. Övriga frågor.
22. Stämmans avslutande.

Förslaget till nya Stadgar

Styrelsen önskar att vi istället för tvingande 5-7 ledamöter och 5-7 suppleanter i styrelsen att det skall vara 5-7 ledamöter men 0-7 Suppleanter i styrelsen. Just för att vi skall kunna fylla platserna i styrelsen.
Med nuvarande text så tillåter inte Bolagsverket några vakanser.
Samma ändring sker på alla ställen där suppleanter erfordras, att vi skriver högst antal suppleanter istället för ett visst antal suppleanter.

Nästa ändring är att Ordförande väljs inte av stämman utan av styrelsen själva, så att vi inte behöver ha ett nytt årsmöte om ordförande väljer att hoppa av.

Sista ändringen är att uppdatera dagordningen med punkt 3. 6 & 20, Samt flytta punkt 4 till plats 2.

Alla ändringar syns i rött i förslaget till nya stadgar i filen nedan

Årsredovisning

Årsredovisning version 2023-04-08

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 2023

Inkomna motioner till stämman

Styrelsens svar på motionerna

Årsmötesprotokollet