Föreningens stadgar

STADGAR för Hallenbygden i samverkan ekonomisk förening.

§ 1 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen, genom att tillvarata de grundförutsättningar som finns i bygden för utveckling såsom
att vara ett samarbetsorgan mellan lokala intressenter
kring det område som berörs av Hallenbygden.
att tillvarata och utveckla den mångfald av resurser
och kvalitéer som finns i området avseende:
– Företagande och entreprenörsskap
– Kultur, natur och miljö
– Boende
– Social service
– Utbildning
att samverka genom information och stödja medlemmarnas utvecklingsidéer
att stödja bygdens marknadsföring
att samverka med myndigheter
att vara politisk och religiöst oberoende
att initiera, skapa och stödja projekt även som äga och hyra
industrilokaler samt driva verksamhet som gynnar
föreningens ändamål.
De tjänster (tekniska, ekonomiska och administrativa) som produceras på grund av egenanställd personal samt föreningens materiella resurser, skall i huvudsak konsumeras av föreningens medlemmar.
Föreningen är dock oförhindrad att sälja externa tjänster som konsumeras av medlemmar.

§ 2 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Hallenbygden i samverkan ek.för.
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser.
Firman tecknas gemensamt av två bland dessa.
Föreningen har sitt säte i Hallen, Åre kommun.

§3 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av enskilda, institutioner, föreningar och företag
som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut,
samt bidra till förverkligandet av föreningens mål.
Ansökan om inträde görs skriftligen till styrelsen.

§ 4 INSATSER
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 100 kronor Insatsen erläggs vid erhållande av medlemsskap.

§ 5 AVGIFTER
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får inte uppgå till högre belopp än två procent av basbeloppet, enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring.

§ 6 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.

§ 7 ÅTERBETALNING AV INSATSER.
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överförs till reservfonden.

§ 8 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningen kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlems insatser och tillgodohavanden överföres till reservfonden. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder:
– minst 5% av överskottet överföres till reservfonden.
– styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst ändamål.
– överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§ 10 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista maj. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om insats enl. §4.
13. Beslut om årsavgift enl. §5.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 12.
16. Val av revisorer och suppleanter enl. § 13.
17. Val av valberedning enligt § 1 1.
18. Övriga frågor
1 9. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.
Kallese till föreningsstämma sker skriftligen per post.
Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma.
På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.

§ 11. VALBEREDNINGEN
Till valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma utses tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 12. STYRELSEN
Styrelsen består av fem till sju oridinarie ledamöter och sju suppleanter.
Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring coh löpande skötsel.
Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Föreningsstämman utser ordförande och en ledamot på ett år, för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma, samt tre ordinarie ledamöter för tiden fram till det andra årets ordinarie föreningsstämma. Suppleanterna utses på ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

§ 13. REVISORER
Revisorerna består av två ordinarie och två suppleanter. Revisorerna utses av föreningsstämman på ett år för tiden fram till nästkommande oridinarie
föreningsstämma.
Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge revisionsberättelse minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 14. RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före den ordinarie föreningsstämman.

§ 15. RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 16. MOTIONER
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före mars månads utgång anmäla detta till styrelsen. Styrelsen är skyldig att före januari månads utgång meddela medlemmarna detta.

§ 17. STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14 och 15 §§ i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 18. UPPLÖSNING AV FÖRENIGEN
l de fall föreningens verksamhet upplöses skall behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 19. ÖVRIGT
l övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Att ovanstående stadgar antagits vid konstituerande stämma 1999 04 11 för koperativet Hallenbygden i Samverkan ek.för.